ไอบิทซ์ จำกัด( ขึ้นทะเบียนหมดอายุ 2019-05-04 )


ไอบิทซ์ เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านบริการ ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และภูมิสารสนเทศ (3S) การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ภายใต้สภาวะแวดล้อมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการพัฒนาเว็บไซต์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆ เช่น ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบและพัฒนาระบบ และรักษาความปลอดภัยของระบบ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ เป็นที่ปรึกษาของบริษัท ปี 2549 บริษัทได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแบบจำลองภูมิประเทศแบบสามมิติ ของบริษัท Solid Terrain Modeling lnc. ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยแบบจำลองมีลักษณะที่เป็นการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับภูมิประเทศแบบเสมือนจริง ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ในการนำเสนอรูปแบบภูมิประเทศที่สามารถสัมผัสได้ และเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในการนำเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่ และงานทางด้าน Cartography ในระยะเวลาที่ผ่านมาทาง i-bitz company limited ได้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ออกแบบ และจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดกลุ่มพื้นที่สำหรับจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้แก่กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการให้ความรู้ทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยปี 2004 โดยกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม และ โครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศสถิติเป็นระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นต้น


 • ที่อยู่: 56/3 ซ.บุญอยู่ ถ.ดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไทที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร 1371 Capital Mansion, suite 8 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
 • โทรศัพท์: 022787913
 • โทรสาร: 022787913
 • Email: sales@ibitz.co.th


ซอฟต์แวร์ที่มี

ลูกค้าอ้างอิง

สำนักงบประมาณ 
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ศูนย์ความเป็นเลิศทางสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสาธารณสุข 
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

หมวดหมู่ซอฟต์แวร์

 • Enterprise Resource Planning
 • Others

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • Business Services and Consulting
 • Computer, IT and Software
 • Government / Non-Profit Organization

ข้อมูลที่ติดต่อ

 • ที่อยู่: 56/3 ซ.บุญอยู่ ถ.ดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไทที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร 1371 Capital Mansion, suite 8 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
 • โทรศัพท์: 022787913
 • โทรสาร: 022787913
 • Email: sales@ibitz.co.th