โครงการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในระดับสากล (Tourism Thailand Open Platform)

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทยมีกลุ่มผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องหลายด้าน  มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งจำนวนและรายได้จากการท่องเที่ยว โดยในระยะ  ๕ ปี ที่ผ่านมา มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดย มีจำนวนนักท่องเที่ยวมากถึง ๒๖.๕ ล้านคน และสูงสุดเป็นลำดับที่ ๗ ของโลก สำหรับในปี ๒๕๕๘ คาดการณ์ว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยว ๒๘.๕ – ๒๙ ล้านคน ซึ่งรายได้และค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามจำนวนนักท่องเที่ยว ปัจจุบันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นช่องทางในการประกอบธุรกิจอย่างแพร่หลาย ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นอันดับต้นๆ อย่างไรก็ตามเนื่องจากสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นเจ้าของธุรกิจท่องเที่ยว จึงต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (IT) มาทำตลาดช่องทางใหม่ให้ธุรกิจท่องเที่ยว 
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ศึกษาแนวทางการดำเนินการเพื่อรองรับกับนโยบายด้านการท่องเที่ยวตามแผนท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ จึงได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในระดับสากล (Tourism Thailand Open Platform) เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดใหม่ และทางเลือกให้กับผู้ประกอบการ SMEs ด้านท่องเที่ยวของไทย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล เช่น โรงแรม,Tour Package, Car Transfer, Sightseeing, Golf package ผ่าน XML ที่มุ่งเน้นการทำธุรกรรมในลักษณะ B2B เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ด้านท่องเที่ยว

ท่านเคยลงทะเบียนเพื่อรับรหัส SIPA แล้วหรือไม่

สำหรับท่านที่ยังไม่เคยเป็นสมาชิก สามารถลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกและเข้าร่วมกิจกรรมที่นี่ได้ในขั้นตอนเดียว
ทั้งนี้หลังจากลงทะเบียนท่านจะได้รับรหัสสมาชิก และ login เพื่อใช้เข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ หรือรับสิทธิประโยชน์จาก SIPA ในอนาคตได้
สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกอยู่แล้ว สามารถนำ login เดิมของท่านมา login ที่นี่เพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ทันที
(สำหรับผู้ที่มี login ของระบบ 84projects.sipa.or.th, sme.sipa.or.th และ register.sipa.or.th แล้วสามารถใช้ login ที่มีอยู่ได้ทันที)่


ย้อนกลับ หน้าโครงการ