โครงการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในระดับสากล (Tourism Thailand Open Platform)


วัตถุประสงค์
๑) เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ SMEs ด้านธุรกิจท่องเที่ยวของไทยรวมถึงยกระดับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
๒) เพื่อส่งเสริมการนำนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องมารองรับการให้บริการด้านการท่องเที่ยว

กลุ่มเป้าหมาย
๑) ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยได้รับการสนับสนุนให้ปรับปรุงระบบเพื่อให้บริการซอฟต์แวร์โดยใช้ มาตรฐาน XML ในการเชื่อมต่อข้อมูลเข้าสู่ระบบ Tourism Thailand Open Platform
๒) ผู้ประกอบการ SMEs ด้านธุรกิจท่องเที่ยวของไทยที่ต้องการซื้อขายแบบธุรกิจกับธุรกิจ เช่นธุรกิจโรงแรมขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็ก,บริษัททัวร์ ,Tour Package,  Car Transfer, Sightseeing, Golf เป็นต้น
๓) Online Travel Agency ที่เป็นคนไทยและต่างประเทศ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑) เพิ่มช่องทางด้านการตลาดทางท่องเที่ยวในรูปแบบ  B2B และ B2C
๒) สร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวของไทยรวมถึงยกระดับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
๓) เพื่อส่งเสริมการนำนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องมารองรับการให้บริการด้านการท่องเที่ยว
๔) เพื่อสร้างมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการท่องเที่ยว


ข้อมูลที่ต้องการให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์เลือก
1) ยืนยันเข้าร่วมงาน
2) ภูมิภาคที่สนใจ
a. ภาคตะวันออก ประกอบด้วยจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดตราด
b. ภาคตะวันตก ประกอบด้วยจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
c. ภาคเหนือ ประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดพิษณุโลก
d. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยจังหวัดอุดรธานี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา
e. ภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดสงขลา
ปีงบประมาณ
2560


ติดต่อสอบถาม
สิทธิชัย สุวรรณนุรักษ์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) E-mail: sitthichai.su@depa.or.th Work 0-2141-7150 Fax 0-2143-8059 Mobile (66)81-556-7114 website :http://www.depa.or.th


สมัครเข้าร่วมโครงการ หน้าหลัก หน้าโครงการ
  • ประเภทที่รับสมัคร:
    • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)